Termeni și condiții

 

Termeni și condiții generale de utilizare a site-ului Mirsanu.ro

Neacceptarea acestor Termeni și Condiții ori a oricărei prevederi din acestea atrage obligația Utilizatorului de a înceta imediat accesarea site-ului www.mirsanu.ro.Accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta și/sau utilizarea oricărei componente a acestuia constituie o acceptare integrală și necondiționată a Termenilor și Condițiilor.

Conținutul, inclusiv elementele de grafică ale Site-ului, newsletterele, dar fără a se limita la acestea aparțin www.mirsanu.ro și editorului site-ului. Orice preluare de texte, imagini fotografice, video, elemente de grafică aparținând www.mirsanu.ro trebuie să aibă acordul scris în acest sens al editorului www.mirsanu.ro.

www.mirsanu.ro și editorul Site-ului își declină orice răspundere, inclusiv cea juridică, privind conținutul (inclusiv elementele aferente) generat de utilizatori prin comentarii sau în orice altă formă, precum și conținutul produs de către alți titulari de drepturi de autor prin opinii, comunicate de presă, anunțuri, declarații sau orice altă formă.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că toate informațiile, datele și materialele publicate de www.mirsanu.ro sunt cu scop informativ și orientativ, că sunt puse la dispoziție cu bună – credință de către editorului site-ului și nu reprezintă recomandare de investiții, consultanță pentru afaceri sau orice altă formă de consiliere, în caz contrar își asumă pe propriul risc și pe propria răspundere folosirea acestora în scopuri comerciale, de afaceri sau de orice altă natură susceptibilă să producă efecte.

Pentru obținerea informațiilor, datelor și materialelor, www.mirsanu.ro folosește surse oficiale, propriile surse de informație, precum și alte surse de informare relevante pentru fiecare caz în parte.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că www.mirsanu.ro, editorul și proprietarul site-ului sunt exonerați de orice răspundere juridică sau de orice altă natură privind veridicitatea și validitatea informațiilor, datelor și materialelor aparținând www.mirsanu.ro.

Utilizatorii înțeleg și acceptă să respecte toate drepturile de autor și drepturile conexe acestora, precum și orice alte drepturi de proprietate intelectuală aparținând www.mirsanu.ro și editorului Site-ului. Utilizatorii înțeleg și acceptă ca în cazul oricăror încălcări privind drepturile menționate aparținând www.mirsanu.ro și editorului Site-ului, vor putea fi trași la răspundere.

Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția totală sau parțială, integrală sau modificată a conținutului www.mirsanu.ro.

Cererile de utilizare a conținutului Site-ului pot fi trimise la adresa de mail office@mirsanu.ro.

Este strict interzisă postarea pe www.mirsanu.ro a oricărui conținut, incluzând materiale, comentarii, imagini, secvențe video, dar fără a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, conțin texte ilegale, amenințări, sunt abuzive, indecente, au mesaje rasiste, șoviniste ori care ar putea discrimina orice persoane în orice mod sau care ar încălca orice alte drepturi și libertăți ale omului potrivit legislației în vigoare.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că în cazul încălcării în orice mod și în orice măsură a oricărora din prevederile Termenilor și Condițiilor de utilizare a www.mirsanu.ro, editorul Site-ului va putea opta în mod discreționar pentru suspendarea accesului Utilizatorului la orice serviciu al Site-ului, ori pentru nepublicarea oricărui conținut expediat de către Utilizator în vederea postării către Site ori pentru modificarea în orice mod a unui asemenea conținut, pentru interzicerea definitivă a accesului la Site, fără niciun fel de atenționări sau notificări prealabile și fără a fi necesare orice alte formalități în acest sens.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Site-ul le ofera doar o platformă de comunicare și că doar ei singuri răspund inclusiv juridic pentru orice materiale, date și informatii postate pe Site indiferent de formă.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că plasarea în Site, precum și dimensiunile bannerelor, a campaniilor publicitare sau a promoțiilor, respectiv durata de afișare a acestora sunt exclusiv de competența www.mirsanu.ro și a editorului Site-ului.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Site-ul poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri de internet, microsite-uri publicitare inclusiv însă fără a se limita la acestea, al căror conținut nu se află însă sub controlul sau coordonarea www.mirsanu.ro, iar editorul Site-ului este exonerat de absolut orice răspundere pentru acest tip de conținut extern.

www.mirsanu.ro și editorul Site-ului vor face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea informațiilor, textelor și materialelor din site și va încerca să corecteze erorile și omisiunile semnalate cât mai repede posibil.

www.mirsanu.ro și editorul Site-ului nu oferă însă niciun fel de garanții sau răspundere pentru conținutul Site-ului și în nicio situație nu poate fi făcut răspunzator pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea sau interpretarea oricărui text, informație, material indiferent de forma sau modul în care este prezent pe Site.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că www.mirsanu.ro și editorul Site-ului sunt exonerați de orice fel de răspundere în cazul unor nedorite sau neanunțate opriri, întreruperi, îngreunări, disfunctionalități sau erori în funcționarea Site-ului, în situația unei erori tehnice de orice fel sau oricăror erori în furnizarea Serviciului, precum și în orice situație în care nu ar dovedi cert că orice erori sau probleme de natură tehnică din cele menționate mai sus se datorează în mod direct și exclusiv culpei grave a editorului Site-ului.

În mod expres, Utilizatorii înțeleg și acceptă că www.mirsanu.ro și editorul Site-ului sunt absolviți de orice răspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzând, dar fără a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea Site-ului sau orice alt aspect în legătură cu Serviciul precum și din utilizarea conținutului Site-ului în orice mod sau orice efecte juridice derivând din aceasta.

În cazurile de forță majoră, editorul www.mirsanu.ro și angajații săi sunt exonerați total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la acestea, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al editorului Site-ului, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, atacurile informatice de orice fel și interferarea cu programe informatice malițioase, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, grevă sau orice alte situații neprevăzute care afectează ori limitează în orice mod accesul la website.

Utilizatorii sunt de acord să protejeze, să asigure și să despăgubească integral pe editorul www.mirsanu.ro și/sau pe angajații, respectiv reprezentanții săi de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără niciun fel de limitare, onorariile avocaților, experților și consultanților sau executorilor, taxe judiciare, notariale sau de executare), cheltuieli, judecăți, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune a Utilizatorului în legatură cu utilizarea Site-ului sau orice alt aspect în legătură cu Site-ul.

Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii și Condițiile va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească română competentă aflată în raza teritorială a municipiului București.

Administratorul Site-ului are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni și Condiții sau chiar integral, fără nicio notificare prealabilă și fără a fi obligat să îndeplinească vreo altă formalitate față de Utilizatori. Orice modificare va fi considerată ca fiind acceptată deplin și necondiționat de către oricare dintre Utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a oricarei facilități oferite de Site sau de Serviciu ori prin accesarea Site-ului, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricarei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea Site-ului și/sau utilizarea în orice mod a Serviciului.